Företagsanpassade arbetsrättsutbildningar 

Dessa utbildningar vänder sig till chefer, personalchefer, personer med personalansvar och fackliga företrädare, och kan anpassas utifrån deltagarnas behov och förkunskaper. Utbildningarna genomförs som föreläsningar och grupparbeten, där det lämnas stort utrymme för diskussioner, frågor och praktiska exempel.

Utbildningarna kan anpassas till gällande kollektivavtal
inom olika avtalsområden

”Praktisk arbetsrätt

Denna tvådagars utbildning vänder sig till alla som arbetar med arbetsrätt i organisationen, och är en heltäckande genomgång av arbetsrättens grunder. Den ger dig praktisk kunskap om hur du går tillväga i olika slags vanligen förekommande personalfrågor. Många praktikfall. Innehållet nedan kan anpassas till era behov.


Kursinnehållet:

Kort om det arbetsrättsliga systemet
– lag och avtal
Anställningsavtalet
Anställningsformer
Anställningens upphörande
– uppsägning och avskedande mm
Arbetsbrist kontra personliga skäl
Omplacering
Turordningsregler
Företrädesrätt till anställning
Kollektivavtal
Medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Föreningsrätt

Information och förhandling
Tolkningsföreträde
Vetorätt
Diskriminering
Föreningsrätt
Vetorätt
Diskriminering
Relevanta AD-domar 


Välkommen att kontakta oss på 070 – 732 35 43
eller info@arbetsrattsspecialisten.se